panorama

Nabízíme místo arogance transparentnost

 

Jednotlivé okruhy

 Investice, finance a plánování

Bydlení

Doprava

Veřejný prostor a bezpečnost

Školství

Sociální péče

Zdravotnictví

Životní prostředí

Mládež, kultura, sport, volný čas

 

Hlavní body volebního programu 2014-2018

 

 • Řád a pořádek na úřadě i v ulicích
  • Transparentnost financí v hospodaření MČ Výběrová řízení při zadávaní veřejných zakázek a jejich výsledky zpřístupňovat v maximální míře veřejnosti Zřízení veřejných účtů, průhledná kontrola financování města veřejností

 

 • Zlepšení stavu prostoru kolem hlavního nádraží bezodkladně
  • Prosazujeme rekonstrukci prostoru dopravního uzlu MHD, podchodu i nádražní haly. Umožnění průchodu pěších a průjezdu aut. Ať už bude výsledek přesunu nádraží jakýkoliv, podporuje zásadní rekonstrukci a odstranění bariér v podobě zábradlí v prostoru před nádražím a omezení automobilové dopravy v tomto prostoru. Jako vstupní místo pro přijíždějící hosty je prostor před a pod nádražím zcela nereprezentativní.

 

 • Podpora cyklistické dopravy
  • Umožnění pohybu cyklistů ve středu města
  • Zajištění bezpečného průjezdu cyklistů ze severu na jih města
  • Umožnění přechodu z cyklistické dopravy na pěší dostatečným systémem stojanů na kola

 

 • Fungující komunikace s občany předcházející plánování
  • Podpora komunitního plánování – na plánování rozvoje městské části by se měli podílet hlavně jeho občané. Před rozhodnutím vybudovat nějakou stavbu, změnit územní plán, nebo vytvořit strategický plán rozvoje města je nutné se zeptat lidí, co by si sami představovali. Je nutné přizvat zájemce na projednávání takových plánů. Spolupracovat s neziskovým sektorem, který se plánováním a veřejným prostorem zabývají (např. nadace Partnerství, projekt RePublic a jiná občanská sdružení)

 

 • Práva a povinnosti pro většiny i menšiny

 

 • Zajištění dostatečných kapacit adekvátního a finančně únosného bydlení se sociální péčí pro seniory

Rozvoj sociálního bydlení jak pro důchodce, tak pro mladé rodiny s dětmi. Současný bytový fond po deregulaci nájemného není adekvátní potřebám obyvatelstva naší MČ. Je nutné byty rekonstruovat a snažit se je zmenšovat.

 

 • Rozšíření počtu míst v mateřských školách Podle potřeb obyvatel městské části Brno-střed vyhledáváním vhodných prostor a kvalifikovaných učitelů

 

 • Koordinované plánování oprav komunikací a veřejných prostranství 
  • Údržba a rozvoj veřejného prostoru. Zpřístupnění ploch nábřeží okolo řek ve městě 

 

 • Podpora koncepce tzv. „otevřené školy“  

využití školních hřišť a budov pro volný čas dětí i mimo výuku. Dle možností i pro dospělou komunitu ve spádové oblasti.

 

 • Podpora investic do špatného stavu městských zdravotnických zařízení (poliklinik)

 

 • Zabezpečení kvalitní výuky na školách v MČ

Ve spolupráci s řediteli škol, kvalifikovaných učitelů a materiálního vybavení základních škol omezit (dosud hromadný) odchod výborných žáků na víceletá gymnázia (na víceletá gymnázia by se měli dostat jen „malí géniové“ jako budoucí elita společnosti. Jednotnými přijímacími zkouškami do maturitních oborů škol všech zřizovatelů se spodní hranicí přijetí se o totéž od příštího školního roku bude snažit i ministerstvo školství.)

 

 • Podpora spolkového života

(Občanských klubů, Klubů seniorů, mateřských center a dalších)